Керівник експертної групи - Киев - вакансия 781333

Нова державна служба України

Дата: 22.05.2020

Город: Киев

Сфера деятельности: Другое

Зарплата: 13600 грн / месяц

Текст вакансии:

Кваліфікаційні вимоги
Освіта - ступінь вищої освіти не нижче магістра.
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою:__.
 
 
Посадові обов'язки
- здійснює загальне керівництво діяльністю Експертної групи, організовує планування роботи, забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій;
- здійснює постійний аналіз стану справ у сфері своєї компетенції, зокрема, політичних, правових, фінансових, організаційних та інших аспектів, аналізує існуючі та виявляє нові та потенційні проблеми на основі дослідження статистичних та аналітичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації;
- формує пропозиції щодо альтернативних варіантів розв'язання виявлених та попередження потенційних проблем, здійснює оцінку їх переваг та ризиків;
- визначає коло заінтересованих сторін, що є об'єктами впливу державної політики у сфері компетенції (представники окремих верств населення, громадські об'єднання, суб'єкти господарювання тощо);
- проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики щодо здорового способу життя та факторів ризику, вивчає, узагальнює і враховує результати таких консультацій під час аналізу стану справ у сфері компетенції та визначення альтернативних варіантів розв'язання існуючих та попередження потенційних проблем;
- розробляє пропозиції щодо формування державної політики за результатами проведеного аналізу стану справ у сфері компетенції, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв'язання існуючих та попередження потенційних проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд генеральному директору Директорату;
- здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції, з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та готує відповідні проекти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів МОЗ України;
- здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
- у межах компетенції бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики МОЗ України, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз'яснення;
- проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
- здійснює координацію залучення, надання та використання міжнародної фінансової допомоги у сфері своєї компетенції;
- розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Експертної групи та готує пропозиції до них;
- розробляє та подає на розгляд генеральному директору Директорату:
державні санітарні норми і правила, санітарно-епідеміологічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми, санітарно-епідеміологічні правила і норми, протиепідемічні правила і норми, гігієнічні та протиепідемічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи, санітарні регламенти у сфері компетенції Експертної групи;
порядок реєстрації харчових добавок та ароматизаторів;
обов'язкові параметри безпечності харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів, мінімальні специфікації якості харчових продуктів, звід правил і належну практику їх виробництва з метою забезпечення належного рівня захисту здоров'я людей;
перелік харчових продуктів, які звичайно представляють високий і низький ризик для здоров'я людей;
регламенти використання небезпечних факторів, рівень їх гранично допустимої концентрації та орієнтовно безпечні рівні хімічних і біологічних факторів у предметах та виробах, воді, повітрі, ґрунті; санітарні правила та норми у сфері охорони праці; показники якості питної води;
показники та критерії умов праці, за якими надаються щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів;
рекомендовані допустимі добові дози споживання дієтичних добавок; порядок здійснення виробничого контролю у сфері питної води та питного водопостачання і періодичність його проведення;
перелік показників, за якими здійснюється виробничий контроль у сфері питної води та питного водопостачання;
порядок проведення усіх видів випробування, дослідження, спеціалізованої оцінки у разі проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів у нехарчовій продукції, дезінфекційних засобів, а також порядок проведення аналізу небезпечних для здоров'я людини факторів на всіх етапах виробництва та реалізації нехарчової продукції;
форми ведення державного реєстру дезінфікуючих засобів;
- подає на розгляд генеральному директору Директорату пропозиції щодо організації вивчення, оцінки і прогнозування показників здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини, встановлення факторів навколишнього середовища, що шкідливо впливають на здоров'я населення;
- подає на розгляд генеральному директору Директорату пропозиції щодо формування політики у сферах захисту і збереження здоров'я (промоція здорового способу життя, інформування та санітарно-гігієнічне виховання) та профілактики неінфекційних захворювань;
- розробляє нормативно-правові акти, проекти національних програм, національних планів та заходів у сферах попередження й зниження впливу недостатнього (нераціонального) харчування на здоров'я, зниженню тягаря хвороб і розладів, обумовлених харчуванням, промоції здорового харчування, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення та профілактики зловживання алкоголем;
- здійснює розгляд звернень фізичних та юридичних осіб, державних органів з питань, що належать до компетенції Експертної групи та пов'язані з діяльністю МОЗ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
- виконує інші функції відповідно до покладених на Експертну групу завдань.
 
 
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення суб'єктом призначення або керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства.
 
Умови оплати праці
посадовий оклад - 13 600 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи - 33 200 гривень (на період випробування зазначена надбавка встановлюється в розмірі 50 відсотків),
надбавка за ранг державного службовця -
500-800 грн.,
надбавка за вислугу років - 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу,
інші виплати, премії - у разі встановлення.
 
 
Термін подачі заявок: 2020-05-24
 
Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.

Похожие вакансии